ALGEMENE VOORWAARDEN VCA ZUID-HOLLAND

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VCA Zuid – Holland en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VCA Zuid – Holland, voor de uitvoering waarvan door VCA Zuid – Holland derden dienen te worden betrokken.
3. Door aanvaarding van de offerte van VCA Zuid – Holland accepteert opdrachtgever de voorwaarden van VCA Zuid – Holland.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien VCA Zuid – Holland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VCA Zuid – Holland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van VCA Zuid – Holland zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. VCA Zuid – Holland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is VCA Zuid – Holland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VCA Zuid – Holland anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VCA Zuid – Holland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Verplichtingen van VCA Zuid – Holland

1. VCA Zuid – Holland verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 4: Verplichtingen van Opdrachtgever

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat VCA Zuid – Holland op tijd kan beschikken over: de voor de opzet van het werk benodigde gegevens zoals gegevens van deelnemers voor deelname aan desbetreffende cursus, tijdige afmelding bij geen deelname, een en ander op aanwijzing van VCA Zuid – Holland.

2. Mocht de deelnemer/cursist door een geldige reden niet kunnen komen opdagen, dan dient dit tijdig voor deelname aan de cursus te worden gemeld. Bij niet tijdige afzegging worden de kosten van het examen doorberekend of is er één herkansing verbruikt.
3. Afmelding geschiedt minimaal 48 uur voor de start van desbetreffende cursus.
4. De herkansingen van een cursus en examen vervallen indien opdrachtgever niet alle herkansingen van een cursus binnen één maand of binnen vier mogelijkheden na de eerste cursus en examen heeft volgt.

5. De kandidaat geeft toestemming aan VCA Zuid-Holland om zijn persoonlijke gegevens uit te wisselen met onder andere VCA Infra-SOG-CBR-CCV-NEN-ACCERT en andere geaccrediteerde examen en certificering instellingen t.b.v aan-afmelding examens en diplomaregister.

Artikel 4: Herkansingsregeling

1. VCA Zuid-Holland dient zich in te spannen voor het mogelijk maken van een herkansing, indien een product met herkansing wordt aangeboden.

2. Indien het VCA Zuid-Holland niet lukt om binnen een termijn van 14 dagen een herkansing te regelen op grond van lid 1, dan heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

3. Wanneer een door klant afgenomen product kan worden herkanst, dan moet de klant deze herkansing voldoen binnen een termijn van 14 dagen na het plaatsvinden van het eerste product waar de herkansing toe dient.

4. Indien een klant niet voldoet aan de termijn van 14 dagen, zoals in lid 2. beschreven, dan komt de herkansing permanent te vervallen en verliest de klant het recht op herkansen.

5. Wanneer de opdrachtgever een meer dan 5 mensen representeert, dan wordt een termijn van 50 dagen gehanteerd in plaats van de gewoonlijke 14 dagen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. VCA Zuid – Holland is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.

Artikel 6: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 werkdagen na verzending of binnen de gestelde termijn van de factuur.
2. VCA Zuid – Holland is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is VCA Zuid – Holland gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 7: Ontbinding

Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:
– in staat van faillissement geraakt
– surséance van betaling of schuldsanering aanvraagt
– zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings) verplichting